Tillsammans för Ekerös bästa

Det senaste årets turbulens i kommunledningen har skadat förtroendet för Ekerö Kommun och arbetsron i vår kommunala organisation. Det är hög tid att lägga det politiska spelet åt sidan och ta ansvar för Ekerös bästa. Under dagens kommunstyrelsemöte har vi därför tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet lagt detta gemensamma nämndinitiativ.

Nämndinitiativ gällande presidier i vissa nämnder och kommunstyrelsen

Det har varit turbulenta månader i Ekerö kommuns politiska styre och det har varit till synes omöjligt att hitta en lösning där den fram till idag styrande majoriteten kan enas. Att styra i majoritet är alltid att föredra, men det som är absolut viktigast är att styra med stor respekt för demokratin och Ekerö kommuns medborgare!

Ekerömoderaterna har ända sedan starten visat sig oförmögna att leda Mälaröalliansen, med stora brister i förankring och transparens. Trots upprepade påtalanden har ingen förändring skett, vilket resulterat i att två av partierna, Centerpartiet och Kristdemokraterna idag har aviserat att de lämnar samarbetet. Det innebär att det inte längre finns en styrande majoritet i Ekerö.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har enats om att gå samman för att bilda ett nytt politiskt styre i Ekerö kommun – Mittenstyret. Gemensamt är vi övertygade om att vi med respekt för medborgare, medarbetare och förtroendevalda kan skapa den stabilitet och trygghet som är helt nödvändig de närmaste åren.

Med stor respekt för den demokratiska ordningen vill vi öka möjligheterna för oppositionen att skaffa sig insyn och påverka det politiska arbetet. Därför skall vi söka samarbete och breda uppgörelser i för Ekerö viktiga frågor, som samhällsbyggnad, planering och inte minst kommande utveckling av Ekerö centrum och Stenhamra centrum. För att uppnå en demokratisk jämvikt i detta har vi bland annat för avsikt att föreslå en utökning med ett oppositionsråd på deltid, samt återinföra möjlighet till politisk sekreterare även för de mindre partierna.

I dagsläget ser vi ingen politisk konstellation som samlar fler mandat i kommunfullmäktige och vi är redo att ta det ansvar som krävs för att leda kommunen genom tuffa tider.

När de ekonomiska förutsättningarna är svåra, är det än viktigare att vi strävar åt samma håll och skapar ett lugn i den kommunala förvaltningen. Därför kommer vi att utgå från Mälaröalliansens plattform och fortsätta utveckla politiken under perioden. Vi vill skapa en kultur fri från konflikter, egenintressen, ideologiska låsningar eller politiskt tjafs. Ekerös medborgare har gett oss ett förtroende att förvalta och det är för Ekerös bästa vi ska arbeta tillsammans!

Med anledning av ovan och med hänvisning till KL kap 6 § 21 andra stycket yrkar vi att:

kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige den 22 maj återkalla presidieuppdragen för Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnadsnämnden, Valnämnden samt Miljönämnden och att välja nya presidier för dessa

Citat:

Moderaternas ledning har skapat en politisk turbulens som har skadat förtroendet för Ekerö Kommun. Nu är det hög tid att lägga det politiska tjabblet åt sidan och fokusera på Ekerös bästa. Säger Hanna Svensson oppositionsråd (S)

Att bidra till en socialdemokratisk KSO är aldrig KD:s förstahandsval. Kommunpolitiken handlar dock mest om sakpolitik och att skapa konkret nytta för medborgarna. Vi kan samarbeta med alla partier om det resulterar i klok och ansvarsfull politik. Ekerömoderaternas ledning har som koalitionsledare visat oförmåga att samla och leda den politiska majoriteten, och inte tagit till sig av den kritik som framförts. Det har brustit i demokrati, transparens och förankring.  Därför känner sig KD tvungna att lämna samarbetet.” säger Sivert Åkerljung kommunalråd för KD Ekerö

Ekerö kommuns medborgare förtjänar ett fungerande styre som värnar demokratin i alla lägen. Samarbetet i Mälaröalliansen har fungerat så dåligt under lång tid att vi måste välja ny inriktning. Moderaterna har som ledare för Mälaröalliansen visat stor oförmåga att samla och leda styret och inte visat insikt eller vilja att rätta till detta,  säger Ove Wallin kommunalråd (C)

Förfrågningar hänvisas till pressansvarig Kalle Hindrikes på:

070-255 31 68

kalle.hindrikes@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email