Skolan

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Ekerö ha en jämlik skola med goda resultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Du ska kunna känna dig trygg med att den närmaste skolan är bra oavsett vem du är eller var i kommunen du bor. Skolorna i Ekerö håller redan idag en mycket hög kvalitet. Men vi ser att det finns områden som det behöver fokuseras mer på för att göra det bästa för alla. Inte minst för att personalen ska känna att de har bästa möjliga förutsättningar att ge eleverna den trygghet och kunskap som de kan förvänta sig av skolan.

Alla barn ska ges lika möjligheter till utbildning, oavsett vilken del av kommunen de bor i och vilken bakgrund de har. Lika chanser till en god utbildning innebär inte samma sak för alla elever. Vi vet att bland annat föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse för barnets resultat i skolan. Socialdemokraterna vill satsa extra på att differentiera skolpengen för att göra skolan mer jämlik. Med mer pengar till skolan finns det möjlighet för rektorerna att göra extra insatser på de områden där just deras skola har extra behov. Ekerö ska erbjuda en jämlik och likvärdig skola för alla barn, oavsett bakgrund och behov.

Med en stark och jämlik skola som bygger på kunskap kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en. Men för att lärarna ska ha möjlighet att utföra sitt arbete på bästa sätt behöver vi säkerställa att det är en arbetsmiljö där alla, elever såväl som personal, kan finna arbetsro. För att skapa goda förutsättningar till en lugn och trygg arbetsmiljö inom skolan behöver det finnas fler vuxna, både pedagoger och andra kompetenser. Alla barn ska bli sedda och få möjlighet att utvecklas i sin takt. Det finns många tankar på hur skolan kan arbeta med fler yrkesgrupper för att skapa tryggare och lugnare miljöer, det kan handla som socialpedagoger, bibliotekarier, kuratorer, fritidsledare, barnskötare, kockar, måltidsbiträden och flera andra yrkesgrupper som har viktiga, men inte betygsättande funktioner inom skolan. Varje barn och varje skola är unik, en lösning kan fungera som förebild för en annan, men att organisera verksamheten är upp till varje rektor.

För att möta den redan befintliga bristen på skolplatser behöver kommunen få fart på bygget av en ny skola på Bryggavägen och påbörja planering för att framtidens elever ska få plats i Ekerö. Behovet av ytterligare skollokaler är stort i hela kommunen och det är viktigt att planeringen inte bara sker för att täcka behovet kring Ekerö centrum. Med en planerad utbyggnad av bland annat Stenhamra centrum måste platsbehovet även på Färingsösidan säkerställas. Planeringen ska ske samtidigt som nya bostadsområden planeras, inte efter.

Alla skolor ska ha tillgång till fullgoda lokaler med allt från vanliga klassrum till praktiskt/estetiska salar för bland annat idrott och slöjd. Det förutsätter att kommunen arbetar långsiktigt och gör de nödvändiga investeringar i skolan som behövs. Viktigt är också att de gymnastiksalar man bygger och renoverar håller en storlek och standard som innebär att de går att använda för en varierad form av träning. Möjligheten till ett utökat utbud är idag mycket begränsat för idrottsföreningarna då tillgången och utformningen av lokalerna är begränsad.

I Ekerö kommun har vi under flera år legat i framkant när det gäller tillgången till och bemanningen av skolbiblioteken, samtliga skolor har skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier. Samtidigt som det nu på nationell nivå pratas om vikten av just detta har Ekerö kommun valt att gå åt motsatt håll. Socialdemokraterna ser att både biblioteken och inte minst skolbibliotekarierna tillför något för elever och skolan som är omöjligt att ersätta med något annat. I vår önskan om fler vuxna i skolan handlar det om att fler yrkeskategorier än lärare tillför något till och utvecklar skolan. Här har skolbiblioteken en otroligt viktig roll att spela. Det handlar bland annat om att sprida läslust, lära ut källkritik och att utveckla lässtöd.

Den digitala utvecklingen går ständigt framåt och det är viktigt att skolorna får möjlighet att hänga med i samma takt som övriga samhället. Det handlar om att eleverna ska ha tillgång till digitala verktyg såsom läsplattor och datorer men även att infrastrukturen för digitaliseringen, såsom stabil uppkoppling och nätverk måste fungera och vara tillgängligt. Här har Ekerö ännu ett stort arbete framför sig. Skolor och elever vittnar om bristande uppkoppling och allt för låg datortäthet för att alla ska kunna arbeta samtidigt med varsin dator/läsplatta.

facebook Twitter Email