Infrastrukturen i Ekerö kommun

I planeringen av bostadsbyggandet i kommunen och vid framtagandet av nya arbetsplatsområden de närmaste 8-10 åren måste hänsyn tas till att det pågår två stora vägbyggnadsprojekt i kommunen under denna period. Ambitionerna inför en expansiv utveckling får inte leda till att en trafikinfarkt utlöses längs vägen in och ut ur kommunen.

En utvecklad plan för ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i Ekerö är ett måste. Det handlar om kontinuerlig matartrafik mellan Tappström och Brommaplan varefter man reser vidare till de olika kommundelarna efter omstigning vid en bussterminal i Ekerö C, att turtätheten till och från och inom kommunens glesbygd är ändamålsenlig och att bussen till Jungfrusund följer med färjan för vidare färd till Fittja C och eller Flemingsberg. Systemet med stombusslinjer till övriga delar av storstadsregionen måste utvecklas ytterligare för att minska behovet.

Socialdemokraterna vill verka för en dynamisk och sammanhållen tätort. En förbindelse (bro eller färja) mellan exempelvis Sundby/Nyckelby på Ekerö och Stenhamra på Färingsö möjliggör fungerande tvärförbindelser. En ringled inom det s.k. tätortsbandet kan därmed skapa förutsättningar för ett attraktivt kollektivtrafikresande inom och mellan våra tätorter.

Vägutbyggnad, vägunderhåll och en genomtänkt trafikplanering samt en kommunalisering av huvudmannaskapet för gatu- och vägnätet i kommunens två tätorter är också ett måste, en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i kommunen likaså.

Fortsatt passagerarbåtstrafik mot Stockholm, med snabbare båtar och en turtäthet och avgångstider som passar Ekeröborna, behövs, särskilt med tanke på det hårda tryck vägen kommer att utsättas för de närmaste tio åren. I syfte att främja turist- och besöksnäringen i kommunen bör även infrastrukturen för båtlivet såväl som tillgängligheten till öarnas kultur- och naturvärden säkerställas.

Det behöver kontinuerligt säkerställas att relevanta resurser avsätts för markanvisning, detaljplanearbete och bygglovshantering i kommunen – det gäller inte minst vad avser arbetet med den fysiska gestaltningen i samband med byggnation i Ekerö kommun. Kommunens utveckling och därmed dess översiktsplan måste spegla tillkomsten av den nya trafikleden Förbifart Stockholm och de möjligheter och begränsningar som ett kraftigt ökat exploateringstryck för med sig.

facebook Twitter Email