Ekerö som en sann ekokommun

Vår vision handlar om Ekerö som ett samhälle byggt på en ekologisk grundsyn och långsiktigt hållbar utveckling. Den fysiska miljön ska bidra till hög livskvalitet och god hälsa för Ekeröborna. Målet måste vara att undanröja miljöproblem, detta bl.a. genom en god miljövård, en jämn och rättvis resursfördelning och användning av förnyelsebara energikällor.

Det öppna landskapet, våra hagar, åkrar, ängar och skogar, ska värnas. Våra stränder ska vara tillgängliga och vattnet rent. Hållbarhetsperspektivet ska stå i förgrunden i all kommunal planering och i all kommunal verksamhet. Alla typer av planerings- och beslutsprocesser som berör vår miljö bör miljösäkras. Försiktighetsprincipen bör tillämpas i fråga om resursförbrukning och miljöbelastning. Vid allt beslutsfattande måste underlag tas fram som tydliggör beslutets konsekvenser för miljön, hälsan och hushållningen med naturresurser. Miljökonsekvensanalyser ska göras för att förebygga hälsorisker och motverka miljöskador.

Fler arbetstillfällen i Ekerö kommun skulle ge betydande miljö- och hälsovinster. Möjligheten att minska behovet av arbetspendling, transporter, resursförbrukning och miljöbelastning måste tas tillvara av företag, kommun och invånare. Ekerö bör stödja introduktion och användning av alternativa, mindre energislukande och miljöbelastande fordon och drivmedel. Kommunen och dess invånare måste verka för bättre hushållning med energi och för mer källsortering och materialåtervinning.

Ekerö kommun ska miljöanpassa sina verksamheter och egna inköp. Miljöhänsyn ska iakttas vid alla överväganden och beslut som påverkar naturresurser, biologisk mångfald, hälsa och miljö.

facebook Twitter Email