Bostadsförsörjningsprogram

Ekerö är en befolkningsmässigt stadigt växande kommun vilket måste komma till uttryck i ett kommunalt program för markanvändning och bostadsbyggande som möter den förväntade utvecklingen i kommunen. En grundläggande förutsättning för detta är att kommunen bedriver en aktiv markpolitik och utökar sitt markinnehav. Villkor för markanvisning och inriktningen för kommunens detaljplanering ska säkerställa ett bostadsbyggande utifrån en rimlig fördelning av varierade upplåtelseformer.

Bostäder till rimliga byggkostnader kan tillskapas genom ett byggande där de skiftande ekonomiska konjunkturernas risker sprids över tid. En tydlig men flexibel plan för bostadsbyggandet gör det möjligt att bygga när det inte är som allra dyrast. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ligga till grund för ett differentierat byggande av bostäder där små och mellanstora hyreslägenheter är en viktig beståndsdel. För att möta den faktiska efterfrågan av bostäder bedömer vi att det över tid behöver byggas i genomsnitt minst 200 lägenheter per år varav merparten i form av hyresrätter.

facebook Twitter Email