AB Ekerö Bostäder och bostadsbyggandets förutsättningar

AB Ekeröbostäder är ett viktigt instrument för bostadspolitiken i vår kommun och ska därför förbli ett helägt kommunalt aktiebolag. Bolaget ska drivas affärsmässigt inom ramarna för gällande lagar, avtal och av ägaren beslutade riktlinjer som beskriver bolagets roll och uppgift vad avser kommunens bostadsförsörjning. Med tydligt utformade ägardirektiv och en genomtänkt och ambitiös utvecklings- och affärsplan blir bolaget en viktig aktör och en betydelsefull resurs i kommunens utveckling. Bolagets affärsplan måste innehålla tydliga besked om var, när och hur ett nödvändigt antal lägenheter ska byggas över tid – ett bostadsbyggande som speglar den faktiska efterfrågan av hyreslägenheter. Ägardirektiven måste vara ett uttryck för den politiska viljan vad avser Ekerö bostäders roll i bostadsbyggandet i kommunen – denna vilja är idag besvärande otydlig.

Ekerö bostäder måste, för att kunna ligga i framkant och påverka förutsättningarna för sitt uppdrag, vara proaktivt i avseende tillgången till byggbar mark och i egen regi ta fram nödvändiga detaljplaner för fastställande i kommunen. Detta bör ske i aktiv dialog med kommunledningen.

Socialdemokraterna vill att Ekerö bostäder i närtid fullföljer den planerade nyproduktionsvolym om ca 200 hyreslägenheter som innebär att projekten Slagarevägen på Adelsö, Herman Palms plan, Fårhagsplan och Nissebytomten i Stenhamra samt stadsvillor i Kumla och Skå kommer till stånd.

I ett något längre perspektiv mot 2030 behöver nybyggnadstakten i Ekerö bostäder vara något återhållsam med tanke på de pågående vägprojekten i kommunen. Dock behöver under denna period som nämnts krafttag tas avseende markanvisning och markförvärv samt vidhängande detaljplaneprocesser så att målet att AB Ekerö Bostäder bortemot 2040 ska äga och förvalta sammantaget ca 1500 lägenheter kan förverkligas.

facebook Twitter Email