Fritid och hälsa

Det finns ett stort behov av att skapa förutsättningar för ett bredare aktivitetsutbud, både för den som vill vara fysiskt aktiv och för den som har behov av lugnare aktiviteter. För många äldre hänger en god hälsa tätt samman med ett aktivt socialt liv. Idag saknas goda förutsättningar för föreningar och organisationer att anordna aktiviteter som lockar äldre vilket gör att utbudet är mindre än det skulle kunna vara. Socialdemokraterna vill att det ska finnas fler möjliga aktiviteter för den som är pensionär i Ekerö. Detta kräver en bredare samverkan mellan kommunen, föreningslivet och det lokala näringslivet. Idrottsföreningarna har idag inga aktiviteter som riktar sig till äldre som är lediga på dagtid. Här finns det mycket potential och möjlighet till en gemensam utveckling till gagn för ung som gammal. Med ett nytt aktivitetshus i kommunen skulle unga och äldre få en naturlig kontaktyta där det finns möjlighet att lära känna varandra över generationsgränserna och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi vet till exempel att många äldre har svårt när det kommer till ny teknik och eftersom allt mer i vårt samhälle förutsätter datakunskap skulle hjälp av en ung person kunna vara värdefullt för många. Med nya kontaktytor, gärna med utegym, lekplats och grillplats i närheten skapas förutsättningar för naturliga platser att mötas både inom och över generationsgränserna.

facebook Twitter Email